Ban Kiểm soát 2006-2010

BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2006 - 2010 

 

CN. Vương Thu Hường                                                                                  
Trưởng Ban Kiểm soát


KS. Đào Quang Khải                                                                                        
Thành viên Ban Kiểm soát
CN. Lê Phương Hạnh                                                                                         
Thành viên Ban Kiểm soát
KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Lượt truy cập : 4.498.667
Online : 6