Hội đồng Quản trị khóa 2010-2015HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2011 - 2015    
TS. Từ Đức Hoà
Chủ tịch HĐQT                                                                                       


   

 
ThS. Lê Thanh Hà
Thành viên HĐQT
 
   

   
KS. Hoàng Lực
Thành viên HĐQT
       

   
ThS. Nguyễn Tống Sơn
Thành viên HĐQT
 
   

         
 
CN. Đặng Thu Hà
Thành viên HĐQT
 
   
         


Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2010-2015
Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2006-2010
Quay về trang chủ

KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Lượt truy cập : 4.756.651
Online : 13