Hội đồng Quản trị 2006 - 2010


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2006 - 2010    TS. Từ Đức Hoà
Chủ tịch HĐQT                                                                                       


   

 
ThS. Lê Thanh Hà
Thành viên HĐQT
 
   

   
KS. Hoàng Lực
Thành viên HĐQT
       

   

TS. Vũ Hiền
Thành viên HĐQT
 
   

         
 
KS. Nguyễn Văn Doanh
Thành viên HĐQT
 
   Quay về trang chủ
       
KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Lượt truy cập : 4.573.663
Online : 5